Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Johan,

Ik heb een stukje code om met behulp van een functie de bladnaam van het vorige blad te krijgen.

=============================================================================================
Public Function VorigeBlad() as string

  Dim Document as Object
  Dim Bladen as Object
  Dim lengte as integer
  Dim teller as integer
  Dim positie as integer

  Document = ThisComponent
  Bladen = Document.Sheets
  lengte = Bladen.Count

  positie = 99

  For teller = 0 to (lengte -1)
If Document.CurrentController.ActiveSheet.name = Bladen.getByIndex(teller).name Then
      positie = teller-1
    End if
  next teller

  if positie>=0 and positie <99 then

    VorigeBlad = Bladen.getByIndex(Positie).name
  else
    VorigeBlad = "verkeerde waarde"
  End if

End Function
=================================================================================
Als je het onder de extra, macro's, macro's, Libreoffice Basic in een nieuwe module van je werkboek plakt, kan je de functie =VORIGEBLAD() in een werkblad gebruiken. Deze waarde kan je dan weer in je standaard verwijzingsfuncties gebruiken, die anderen reeds hebben beschreven. Deze code gebruikt dezelfde volgorde als je in de tabjes onderaan je scherm ziet. Als je werkboek meer dan 100 bladen bevat, moet je die 99 even ophogen.

Laat je nog even weten of je hier iets aan hebt?

Groeten,
Chris

Op 10-03-12 22:28, Alex Plantema schreef:
Op zaterdag 10 maart 2012 21:28 schreef Johan Vromans:

Het voorbeeld dat ik gaf, van Jantje, Pietje en Klaasje waar Marietje
tussen wordt geplaatst, is heel concreet en illustreert alle
beperkingen. De functie BLAD is bruikbaar, want BLAD(A1) levert het
blad nummer van dit werkblad. Maar de tegenhanger, een INDIRECT
functie de een bladNUMMER gebruikt i.p.v. een bladNAAM is er niet.

Dat is inderdaad een probleem. Maar het blijft allemaal theoretisch.
Met een voorbeeld van wat je nu eigenlijk wilt is er misschien iemand die een heel andere oplossing ziet.

Alex.--
Get Ubuntu <http://www.ubuntu-nl.org/> FireFoxIcon <http://www.mozilla.com/firefox/> ThunderbirdIcon <http://www.mozilla.com/thunderbird/>

De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit,
dat de mensen niets uit haar willen leren.

G.W.F. Hegel

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.