Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 02-08-12 12:24, Joep L. Blom schreef:

Hoi Joep,

Bedankt voor je attente reply. Ja, k ken gnuplot en werk er ook
regelmatig mee. Het .csv bestand is afkomstig uit mijn weerstation
gegevens die ik normaliter in een mysql database heb maar dit is een
filetje waarvan ik dacht "even" een grafiekje te maken om wat gegevens
te bekijken maar dat veil een beetje tegen.
Mijn probleem met gnuplot is een beetje dat het geen behoorlijke
grafische interface heeft en ik ben in de loop der jaren lui geworden
(vroeger werkte ik meestal met de commandline) 

GNUplot schijnt wel goede documentatie te hebben.

en daarnaast heb ik nog
geen goede methode gevonden om gemakkelijk te interfacen met een
database (in mijn geval mysql). Heb jij daar misschien een suggestie voor?

Ik zou daar ook met een CSV file werken. Je kunt van een mysql tabel
vrij gemakkelijk een CSV maken, b.v. met phpmyadmin of met mysql query
browser ("file | export resultset | as CSV..").

Ik zou het echter doen met een scriptje, omdat dat zich gemakkelijk laat
automatiseren. Zoiets als dit:
------------
#!/bin/bash
output=`mysql <<EOD
USE mijndatabase;
SELECT *
INTO OUTFILE '/path/gegevens.csv'
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
ESCAPED BY '\\'
LINES TERMINATED BY '\n'
FROM gegevens
EOD`

# evt. aanzetten voor debugging:
# echo $output
--------------------

Groet,
Paul.


-- 
Paul van der Vlis Linux systeembeheer, Groningen
http://www.vandervlis.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.