Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

Gisteren hebben we met 4 personen de versie LibreOffice 3.5.0. RC1 bekeken. Daar zijn wat bugs uitgekomen, die direct als bug gemeld zijn. Ik heb mij voornamelijk beziggehouden met de helpbestanden uit deze versie. De onvolkomenheden die hieruit voort komen zijn mijns inziens niet als bug aan te merken. Ik denk dat deze onvolkomenheden beter in Pootle hersteld kunnen worden. Ik ga er dan vanuit dat deze wijzigingen in de volgende versie van 3.5 worden meegenomen. Indien dat onjuist is dan hoor ik dat graag even.

Daarnaast kwam ik een inconsistentie tegen in de manier waarop de (reken-)functie van Calc worden weergegeven in de Help. Voorbeelden:
    AANG.DUUR-functie
    ALS-functie
dus weergegeven op alfabetische volgorde van de naam, maar ook
    functie BLAD
    functie BLADEN
    functie BOOGCOS
dus nu weergegeven met voorvoegsel "functie"

Het lijkt mij niet gewenst om gebruikers op verschillende manieren naar helpbestanden te verwijzen, maar ik kan vanaf deze plaats niet bepalen welke manier van verwijzen de voorkeur heeft. Het Engelse helpbestand verwijst op de eerstgenoemde manier.

Graag uw mening of dergelijke onvolkomenheden gewijzigd kunnen/mogen/moeten worden in Pootle of dat een bug opgesteld moet worden hierover en de manier waarop de verwijzingen in de helpbestanden van (reken-)functies moeten worden weergegeven (voor zover ik het kan bekijken is deze situatie ook als in versie 3.3.3, maar mogelijk ook in versies daarvoor).

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.