Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Hallo Aleidus,

Naast de oplossingen die door Julien Lamont en Kees Kriek worden aangedragen, wordt door Julien 
tevens gegewezen op het gebruik van de functie INDEX. Het gebruik van die functie heb ik hieronder 
even voor je uitgewerkt en de te verwachten "problemen" met oplossingen daarbij aangegeven.
Bij het gebruik van de functie INDEX moet je gebruik maken van een verwijzingskolom die een naam 
krijgt. Daarvoor kan jouw kolom Naam gebruik worden. Selecteer deze hele kolom en ga naar Gegevens 
Bereik definiƫren op de Menubalk. Geef in het vak een naam aan deze kolom, bijv. Achternamen. In 
het vak Omvang staat $AOW lijst.$A$1:$A$1048576. Klik op het +teken voor Opties en verwijder het 
vinkje voor Bevat kolomkoppen (waarom leg ik later uit).
Ga nu naar je blad Presentielijst, cel A2 (Ik ga er vanuit dat in rij 1 kolomkoppen staan).
Hierin moet de functie INDEX komen, die verwijst naar een rij en een kolom. =INDEX(Achternamen;2;1) 
verwijst naar de 2e rij en de 1e kolom op het blad AOW lijst, maar daar wil je niet de achternaam 
hebben maar de voorletters van deze persoon. Door gebruik te maken van de functie VERSCHUIVING kan 
je opgeven hoeveel rijen kolommen je zou willen verplaatsen vanaf deze positie. In jouw geval dus 
2 kolommen naar rechts. De gehele formule in A2 wordt dan: 
=VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;2), hetgeen de voorletters van betrokkene oplevert.
Op overeenkomstig wijze vallen de overige kolommen van de Presentielijst te vullen:
Voor de kolom Tussenvoegsel: =VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;1)
Voor de kolom Naam: =INDEX( Achternamen;2;1)  Hierbij is geen verschuiving nodig.
Voor de kolom Straat: =VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;4)

Problemen in bovenstaande situaties:
Heeft een cel waar naar wordt verwezen geen inhoud, zoals bijvoorbeeld bij personen zonder 
tussenvoegsel dan wordt de cel op de Presentielijst gevuld met een 0 (nul). Dat is niet mooi en 
waarschijnlijk ongewenst. 
Oplossing 1: Ga naar Extra > Opties > LibreOffice Calc > Beeld en verwijder onder Weergave het 
vinkje voor Nul waarden.
Oplossing 2: Breidt de formule uit met de ALS-functie. Als de cel = O dan "". De formule voor de 
kolom Tussenvoegsel wordt dan: 
=ALS(VERSCHUIVING(INDEX(Achternamen;2;1);0;1)=0;"";VERSCHUIVING(INDEX(Achternamen;2;1);0;1))

Problemen bij het verwijderen:
Indien uit de AOW lijst een persoon verwijderd wordt, wordt deze ook verwijderd uit de 
Presentielijst. Daardoor geven de verwijzingen in alle cellen (m.u.v. tussenvoegsels, want dat is 
al opgelost) een waarde 0 als het vinkje voor Nulwaarden staat. Dus ook hier moet gekozen worden 
voor Oplossing 1 of 2 hierboven.

Hopelijk kan je met bovenstaande uit de voeten.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Aleidus Aalderink [mailto:aleidus@xs4all.nl] 
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 01:20
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met dezelfde resultaat door de 
code in te vullen wat ook werkt.

Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats, Mobiel, email,geboren dd, 
huwelijk dd

Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg is gedefinieerd:

='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag ik geen regel verwijderen 
maar alleen de inhoud zodat een blanco over blijft en dat wil ik niet.

Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de achterliggende bladen. De 
optie automatisch berekenen was aangevinkt.

De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende bladen op.

Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb gegeten.

Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij Automatisch berekenen 
aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer Automatisch berekenen).
Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, 
adres, telnr, rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op 
rij 1 de kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.) Op blad 2 moet een 
telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) en kolom D 
telnr Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C 
(naamgegevens en kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer

Voor de telefoonlijst:
Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op 
Enter Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel 
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op 
Enter Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel 
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op 
Enter Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel 
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het telnr in staat) en druk 
op Enter
   Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend zijn, kunnen de gegevens 
ook     gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan 
kan je nadat    de voorletters in cel A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven 
cel A2 op blad2 kopiƫren  door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een vierkant 
blokje waar je met de   muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer verandert als je op dat 
blokje staat van vorm (de vorm   is afhankelijk van het besturingssysteem dat gebruikt wordt). 
Versleep nu met ingedrukte    linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn 
geplaatst in de cellen B2 en C2 en de  formules in de formulebalk zijn daarop aangepast.

Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag en de datum variabele 
gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en zullen dus handmatig op blad 3 aangebracht 
moeten worden.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.