Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Beetje Off Topic, maar toch:

Lens wordt bij fotgrafie in het Nederlands vaak gebruikt in plaats van
objectief. Een fotografisch objectief bestaat uit meerdere lenzen.

Σ is een kapitaal [hoofdletter]

Bron: *Wikipaedia*

De *sigma* (hoofdletter Σ, onderkast σ, Grieks: *σιγμα*) is de 18e letter
van het Griekse alfabet <https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks_alfabet>.

De sigma wordt uitgesproken als /s/, zoals in *s*lang.

De sigma heeft twee kleine letters: σ en ς. ς wordt alleen gebruikt aan het
eind van een woord; σ in alle andere gevallen.

σ' is het Griekse cijfer <https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_cijfers>voor
200 <https://nl.wikipedia.org/wiki/200_%28getal%29> en ,σ voor 200
000<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=200000_%28getal%29&action=edit&redlink=1>.
ς' is onder andere het Griekse
cijfer<https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_cijfers>voor
6 <https://nl.wikipedia.org/wiki/Zes> en ,ς voor
6000<https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=6000_%28getal%29&action=edit&redlink=1>(een
komma voor de letter geeft een duizendtal aan).
 Natuurkunde

In de natuurkunde <https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurkunde> wordt de
kleine letter sigma (σ) wordt vaak gebruikt om een
spanning<https://nl.wikipedia.org/wiki/Mechanische_spanning>in een
materiaal aan te geven, zoals de
normaalspanning <https://nl.wikipedia.org/wiki/Normaalspanning> in een
materiaal, de oppervlaktespanning<https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktespanning>op
een vloeistof of de
grensvlakspanning <https://nl.wikipedia.org/wiki/Grensvlakspanning> tussen
twee metalen voorwerpen. Ook wordt het gebruikt voor het
golfgetal<https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfgetal>(repetentie).
 Wiskunde

In de wiskunde <https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskunde> is de hoofdletter Σ
het sommatieteken <https://nl.wikipedia.org/wiki/Sommatie>: het symbool
voor een som <https://nl.wikipedia.org/wiki/Optellen> van gelijksoortige
termen. De kleine letter σ geeft vaak aan dat een bekend "eindig" begrip
wordt veralgemeend of versterkt tot een aftelbaar
oneindige<https://nl.wikipedia.org/wiki/Aftelbare_verzameling>variant
van dat begrip. Voorbeelden:
sigma-algebra <https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigma-algebra> als versterking
van algebra van
verzamelingen<https://nl.wikipedia.org/wiki/Algebra_van_verzamelingen>,
of een sigma-lokaal-eindige
basis<https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigma-lokaal-eindige_basis>(van
een topologische
ruimte <https://nl.wikipedia.org/wiki/Topologische_ruimte>) als aftelbare
vereniging van lokaal eindige verzamelingensystemen. Ook wordt de kleine
letter sigma gebruikt voor de
standaardafwijking<https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardafwijking>bij
de kansberekeningen.
 Chemie

In de chemie <https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemie> wordt de kleine letter
σ gebruikt om een type binding aan te geven die gevormd is door
hybridisatie<https://nl.wikipedia.org/wiki/Hybridisatie_%28natuurkunde%29>.
De hoeveelheid aangegane verbindingen is daarvan afhankelijk. Een
σ-binding<https://nl.wikipedia.org/wiki/%CE%A3-binding>heeft één regio
van overlap en wordt daarom altijd gevormd. Een
π-binding <https://nl.wikipedia.org/wiki/%CE%A0-binding> heeft daarentegen
twee regio's van overlap. Zo ontstaat het bijvoorbeeld dat een C-C binding
bestaat uit één σ-binding en een C=C bestaat uit één σ-binding en één
π-binding.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.