Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleidingen voor Draw 4.2 is het hoofdstuk 'Starten met Draw'
toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen uit welke onderdelen de werkruimte van Draw
bestaat en hoe die te gebruiken. Verder wordt ingegaan op de diverse
werkbalken die in Draw worden gebruikt en de verschillende
tekengereedschappen. En er wordt uitgelegd hoe eenvoudige tekeningen worden
gemaakt. De volgende hoofdstukken gaan in op het maken van meer
gecompliceerde tekeningen.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.