Date: prev next · Thread: first prev next lastJohnny Rosenberg skrev 2013-01-13 16:32:
När det gäller cellfunktionen SÖK(), som söker efter en sträng inuti
en annan, är det tydligen meningen att den ska returnera ett
felmeddelande om strängen inte hittas. Detta framgår dock inte av
hjälptexten, som ser ut så här:

”SÖK
Returnerar positionen för ett textsegment i en teckensträng. Du kan
ange var sökningen ska börja. Söktexten kan vara ett tal eller en
teckenföljd. Sökningen är inte versalkänslig.
Sökningen stöder reguljära uttryck. Du kan till exempel skriva "all.*"
om du vill hitta den första förekomsten av "all" följt av vilka tecken
som helst. Om du vill söka efter text som också är ett reguljärt
uttryck måste du skriva \ före varje tecken. Du kan aktivera och
inaktivera den automatiska utvärderingen av reguljära uttryck i
Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.
Syntax
SÖK("Hittatext"; "Text"; Position)
Hittatext är texten som ska sökas.
Text är texten där sökningen utförs.
Position (valfritt) är positionen i texten där sökningen ska starta.
Exempel
=SÖK(54;998877665544) returnerar 10.”


Det framgår inte förrän i exemplet på slutet vad funktionen returnerar
över huvud taget.
Kanske borde lägga till någon rad om returvärde:
Positionen där texten hittades. Om texten inte hittades returneras ett
felmeddelande (#VÄRDE!).

Man kanske kunde lägga till följande exempel också (testat och klart –
fungerar), för att underlätta ytterligare för de stackars nybörjare
som sliter sitt hår i förtvivlan över detta beteende (som dock ska
vara korrekt enligt specifikation):

=OM(ÄRFEL(SÖK(B1;A1));"Texten kunde inte hittas";"Position: " & SÖK(B1;A1))


Johnny Rosenberg
Låter vettigt!
Själv tycker jag om många exempel när man håller på att fördjupa sig i något kommando man inte kommer ihåg eller känner till.

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.