Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is het hoofdstuk 'Werken met tekst'
toegevoegd.

Als u dit hoofdstuk hebt gelezen, weet u hoe u:

  -

  Tekst selecteert, knipt, kopieert, plakt en verplaatst
  -

  Tekst zoekt en vervangt
  -

  Speciale tekens invoegt
  -

  Alinea's en tekens opmaakt
  -

  Genummerde of lijsten met opsommingstekens maakt
  -

  Spelling controleert, de thesaurus gebruikt en opties voor
  woordafbreking kiest
  -

  AutoCorrectie, woordinvulling, AutoTekst en mogelijkheden voor
  regelnummering gebruikt
  -

  Wijzigingen bijhoudt, wijzigingen ongedaan maakt en weer opnieuw
  uitvoert en notities invoegt
  - Naar andere delen van een document koppelt

Met dank aan Luc Castermans voor zijn bijdrage.

De documentatie voor LibreOffice kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.