[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] Zmieniający się obaz w LibreOffice Calc


Witam,

Chciałabym dodać do dokutemu utworzonego w LibreOfiice Calc w wersji 5.3.4
obraz zmieniający się w zależności od wybranej wartości z listy rozwijanej.
Proszę o informacje na temat tego czy jest to możliwe do wykonania w
programie Calc lub innym z państwa pakietu, a jeśli tak to przy pomocy
jakich narzędzi mogę skorzystać.
Z poważaniem,

Joanna Samsel
Młodszy Programista
Dział Informatyczny
Zespół Wsparcia Systemów ITtel.: +48 22 311 12 42
wew.: 1242
_____


<http://www.unity-t.pl/> Opis: unity_t_logo

UNITY-T Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy K.R.S, Wysokość kapitału zakładowego: 80.000,00 zł,
Numer KRS 0000105877, NIP 739-30-85-266
P

Dbaj z nami o Środowisko!
Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to
konieczne.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.