[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl-users] problem with printing images


Hello

I have a problem with printing images. There are twoi pictures in all our documentation but every time I print it the first picture on the top is missing (blank space) although when i open the file the picture is visible. It is also visible when I am looking at "print view" before printing. I would be very thankful for any help.

Sincerely
--

*Marcin Rybka*
Administrator sprzedaży
tel. +48 61 624 37 67
fax: +48 61 893 30 23
marcin.rybka@atagor.pl <mailto:marcin.rybka@atagor.pl>

logo

*Atagor Spółka z o.o.*

*Kraków*
ul. Wł. Żeleńskiego 70/6
31-353 Kraków
tel.: +48 12 626 36 75,
fax: +48 12 626 36 76
krakow@atagor.pl <mailto:krakow@atagor.pl>
*Poznań*
ul. Niepodległości 11 b
62-030 Luboń
tel.: +48 61 624 37 66,
fax: +48 61 893 30 23
poznan@atagor.pl <mailto:poznan@atagor.pl>
*Warszawa*
ul. Sękocińska 38
Wolica k. Warszawy
05-803 Nadażyn
tel.: +48 22 497 18 66,
fax: +48 22 497 18 67
warszawa@atagor.pl <mailto:warszawa@atagor.pl>

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Numer wpisu do rejestru 0000239967, REGON 120094956, NIP 6772255186, Wysokość kapitału zakładowego = wysokość kapitału wpłaconego: 300 000,00 złotych.

------------------------------------------------------------------------

Wiadomość ta jest skierowana jedynie dla osób lub podmiotów będących jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli otrzymacie Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy mailem zwrotnym, usunięcie jej z komputera i zniszczenie wszelkich kopii tej wiadomości. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.

The information transmitted is intended only for the persons or entities to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. If you received this in error, please notify the sender by return mail, delete the material from your computer and delete all copies of this message. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.

------------------------------------------------------------------------

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@pl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Follow-Ups:
Re: [pl-users] problem with printing imagesAndrzej <andrzejni@poczta.onet.pl>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.