Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Jogchum Reitsma wrote on 23-12-15 15:27:

Waar het hier om gaat is het invoeren van velden *in een tekstvak*. Dat
lukt niet, zoals ik in de OP heb geprobeerd te beschrijven. Ben benieuwd
of dat bij jou wel gaat.

Lukt niet, Jogchum.
Heeft volgens mij nooit gekund. Een tekstvak is een teken-object (zo is
het ook te zien in de Navigator - als het een naam heeft). Dat is een
context die niet direct verbonden is met de tekst-inhoud - behalve
positie en omloop e.d..

Je kunt een veld  wel in een kader (frame) invoegen.

Mogelijk is de verwarring ontstaan om dat Invoegen > Tekstvak nu wordt
aangeboden.. en je vroeger (..) de werkbalk tekening moest activeren om
daar een tekstvak te kiezen?

vr. groet,
Cor

 - PS je mail komt nog steeds niet direct op de lijst..


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.