Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo
In MS-Excel gebruik ik een spreadsheet met een VBA-code (die ik niet zelf
ontwierp) waardoor automatisch een rij bijgemaakt wordt onder de rij waarin
ik data ingeef en dit wanneer ik in cel B ofwel “i” ofwel “u” ingeef. De
code is :

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Rij As Integer, Kolom As Integer
Dim Waarde As String

 Rij = Target.Row
 Kolom = Target.Column

 If Kolom = 2 Then
  Application.ScreenUpdating = False
  Waarde = UCase(Trim(Target.Value))
  If Waarde = "I" Or Waarde = "U" Then
    Application.CutCopyMode = False
    Rows(Rij & ":" & Rij).Select
    Selection.Copy
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Rows(Rij + 1 & ":" & Rij + 1).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=
xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, _
      SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Selection.ClearContents
    Range("C" & Rij).Select
    Application.CutCopyMode = True
  End If
  Application.ScreenUpdating = True
 End If

Reden : steeds twee rijen open laten tussen de rij waar data ingegeven
wordt en de totalen van de kolommen (en dus ook : automatisch laten zakken
van de totalen zonder dat ik handmatig rijen moet creëren).

In LibreOffice werkt deze VBA-code bijna. (eerst moet wel de beveiliging
voor macro’s op laag gezet worden : extra/libreoffice/beveiliging).

Wanneer ik de “i” of u” ingeef wordt de nieuwe rij gecreëerd maar wordt ook
de reeds ingegeven data, zijnde een datum in kolom A en de “i” of “u” in
kolom B gedeleet.

Dit probleem heb ik ook al eens te berde gebracht bij Novel Gooo maar door
het ontstaan van LibreOffice is dat project gestopt.

Kan dit opgelost worden ?

mvg

Luc

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.