Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag,

Het is mij nog niet gelukt om een clientcertificaat dat ik aan heb laten
maken bij CaCert in LibreOffice te importeren (hulp om dat te realiseren
is overigens ook welkom), maar dat is op dit moment niet mijn hoofdvraag.
Binnen MinEZ bestaat behoefte aan functionaliteit om Word-documenten te
converteren naar pdf-formaat en vervolgens die documenten digitaal te
ondertekenen met een door het Rijk aangekocht certificaat.
De nu toegepaste procedure is om mbv Adobe-programmatuur beide taken uit
te voeren.

Bij mijn weten kun je doc-bestanden unattended (dus zonder dat
libreoffice is opgestart) converteren naar pdf (soffice -nologo
-invisible-convert-to pdf -outdir ./pdf <bestand.odt> ). Ik heb dit nog
nooit uitgeprobeerd maar het zal wel werken.

Mijn vraag is of je ook via de commandline de opdracht kunt geven om een
pdf-document digitaal te onderteken?

Ben Engbers


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.