Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste,

Persoonlijk vind ik dat er nogal wat onduidelijkheid is over wat kan en mag op de Wiki-pagina, al dan niet mits een toestemming.

Even een paar situaties:

  * Om bijvoorbeeld een test te vertalen, is er dan toestemming nodig
   om die vertaling meteen toe te voegen op de Nederlandstalige versie?
  * Is er toestemming nodig om bepaalde vertalingen te corrigeren (bv.
   met diegene die het vertaald heeft)? Hiermee bedoel ik qua
   zinsconstructie en dergelijke, niet de twijfelgevallen.
  * Is het de bedoeling dat er van elke Engelstalige pagina een
   Nederlandstalige van wordt geschreven, of zijn er bepaalde zaken
   die structureel anders moeten worden aangepakt?

Misschien zijn deze vragen momenteel nog niet echt aan de orde, aangezien nog eerst alle fundamenten gelegd moeten worden en de bewerkingen nog 'telbaar' zijn. Maar als later de NL community uitgebouwd is, is misschien niet elke willekeurige bewerking nog 'controleerbaar'?

Als laatste misschien nog een ideetje voor de TODO-lijst: een soort 'indeling' waarbij bijvoorbeeld de belangrijkste zaken 5 sterren krijgen, en de minst(/minder) belangrijke 1 ster. Zo kan je de TODO-lijst al uitbreiden met zaken die in de toekomst nog moeten gebeuren, zonder de 'mate van belangrijkheid' uit het oog te verliezen.

Just my 2 cents,
Joren--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.