Date: prev next · Thread: first prev next last
2016 Archives by date, by thread · List index


</td>Mailing wysłany na zlecenie:
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 160, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000010681, o kapitale zakładowym 3.937.072.437 PLN (NIP 526-02-50-995)


Mail wysłany w ramach kampanii BiuletynOfert realizowanej przez Same Zyski Krystyna Parol z 
siedzibą w Rusiec w ramach zbioru danych zawierającego Twój adres e-mail. Otrzymujesz tę wiadomość, 
gdyż przekazałeś swój adres e-mail.

Jeśli chcesz zrezygnować z możliwości otrzymywania maili w ramach kampanii BiuletynOfert, 
kliknij:Zrezygnuj z otrzymywania wiadomoci

Jeśli chcesz uzyskać szersze informacje dotyczące mailingu od BiuletynOfert, skontaktuj się z nami 
pod adresem kontakt@samezyski.com.pl
-- 
To unsubscribe e-mail to: users+unsubscribe@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.