Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Norwegian Bokmål
nb_NO
Allan Nordhøy

Linking to the whole "how you can involve yourself here" is a bit strange.
Usually it is just the "here" bit that constitutes the actual link.
Also, "Asian language input methods" if to mean, typing asian languages,
does not roll off the tongue. They are however kept that way regardless.

YouTube link unchanged, don't know if a language code should be appended

-----------------------------

<div id="accordion" class="panel-group">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle" href="#collapseOne" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion">Nye funksjoner for å høyne din
produktivitet</a></h3>
</div>
<div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">I LibreOffice 5.4 har filformat-
kompatibilitet blitt forbedret, med bedre støtte for vektorielle EMF-bilder.
I tillegg blir importerte PDF-filer tegnet i bedre kvalitet, og en ny
fargepalett har blitt lagt til også. På Linux kan du buke OpenPGP-nøkler
til å signere dine ODF-dokumenter.</p>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/lBNWOWJul4w"; width="560"
height="315" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseTwo"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Rediger dokumenter
enkelt</a></h3>
</div>
<div id="collapseTwo" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">I Writer, kan du nå importere AutoText
fra Microsoft Word .dotm-maler. Når du eksporterer eller limer inn
nummererte eller punktvise lister som klartekst, beholdes hele strukturen
deres.
Det er også en ny vannmerkefunksjon, tilgjengelig via Formateringsmenyen,
og nye kontekstuelle menyelementer har blitt lagt til for å jobbe med
inndeling, fotnoter, sluttnoter og stiler.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseThree"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Jobb smartere med
stilark</a></h3>
</div>
<div id="collapseThree" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>Calc har nå støtte for pivotdiagram, som bruker data fra pivottabeller
 – og når tabellen oppdateres, vil endringene også finne sted i diagrammet.
Imidlertid er kommentarer nå enklere å behandle, med menykommandoer for å
vise,
skjule og slette alle kommentarer. Når du har lagt til kontekstuell
formatering av
celler, kan du enkelt endre regelprioriteringen, med opp- og
nedover-knapper.
Det har også komme til ekstra arkbehandlingsvalg, for å tillate innsmetting
eller
sletting av rader og kolonner, og når du har eksporter i CSV-format, lagres
innstillingene dine for neste eksport-operasjon.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFour"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Perfekte
presentasjoner</a></h3>
</div>
<div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>I Impress, når du dupliserer et objekt, kan du nå oppgi vinkler i brøker.
I tillegg blir innstillingene dine lagret for neste dupliseringsoperasjon.
Til slutt har en ny tastatursnarvei blitt lagt til.
Ctrl+M, for å sete inn et nytt lysbilde.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFour"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">LibreOffice på nett -
din skrivebordspakke, hvor som helst</a></h3>
</div>
<div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>LibreOffice på nett har også blitt forbedret. Ytelsen er bedre,
men utformingen tilpasses responsivt til mobile enheter. I tillegg
har et skrivebeskyttet modus blitt lagt til, sammen med støtte for
endringssporing,
innebygget kommentaropptegning og redigering, og innledende støtte for
Asiatiske
språkkinndatametoder.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFive"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Ytterligere
detaljer</a></h3>
</div>
<div id="collapseFive" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">For en full liste over nye funksjoner i
LibreOffice 5.4, sjekk <a
href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4
">versjonsnotatene</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>LibreOffice er fri programvare, og ville ikke vært mulig uten <a
href="http://www.documentfoundation.org";>The Document Foundation</a> og
<a href="[sitetree_link,id=72]">bidragsyterne som gjør dugnad der</a>. For
denne
utgaven, ønsker vi spesielt å takke utviklerne opplistet i <a
href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4";>versjonsnotatene</a>
for deres storslåtte arbeid og innsats.
Du kan bidra til LibreOffice og også <a
href="http://www.documentliberation.org";>Document Liberation-prosjektet</a>
 &ndash; sjekk <a href="[sitetree_link,id=39]">hvordan du kan involvere deg
her</a>.&nbsp;</p>
</div>

2017-07-26 16:47 GMT+02:00 Mike Saunders <
mike.saunders@documentfoundation.org>:

Hi everyone,

Below is the HTML that I will make live on Friday for the release of
LibreOffice 5.4, for http://www.libreoffice.org/discover/new-features/
in case anyone wants to translate it for other languages...


<div id="accordion" class="panel-group">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle" href="#collapseOne" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion">New features to boost your productivity</a></h3>
</div>
<div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">In LibreOffice 5.4, file format
compatibility has been improved, with better support for EMF vector
images. In addition, imported PDF files are rendered with much better
quality, while a new colour palette has been added as well. On Linux,
you can use OpenPGP keys for signing your ODF documents.</p>
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/lBNWOWJul4w"; width="560"
height="315" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseTwo"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Edit documents with
ease</a></h3>
</div>
<div id="collapseTwo" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">In Writer, you can now import AutoText
from Microsoft Word dotm templates. When you're exporting or pasting
numbered and bulleted lists as plain text, their full structure is
preserved. There's also a new watermark feature, accessible via the
Format menu, while new context menu items have been added for working
with sections, footnotes, endnotes and styles.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseThree"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Work smarter with
spreadsheets</a></h3>
</div>
<div id="collapseThree" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>Calc now includes support for pivot charts, which use data from pivot
tables – and when the table is updated, the chart is automatically
updated as well. Meanwhile, comments are now easier to manage, with menu
commands to show, hide and delete all comments. When you're applying
conditional formatting to cells, you can now easily change the priority
of rules, with up and down buttons. Then there are extra sheet
protection options, to allow insertion or deletion of rows and columns,
and when you're exporting in CSV format, your settings are remembered
for the next export operation.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFour"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Perfect
presentations</a></h3>
</div>
<div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>In Impress, when you're duplicating an object, you can now specify
fractional angles. In addition, your settings are saved for the next
duplication operation. Finally, a new keyboard shortcut was added,
Ctrl+M, to insert a new slide.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFour"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">LibreOffice online -
your office suite, anywhere</a></h3>
</div>
<div id="collapseFour" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p>LibreOffice Online has been improved as well. Performance is better,
while the layout adapts responsively to mobile devices. In addition, a
read-only mode has been added, along with change tracking support,
native comment rendering and editing, and initial support for Asian
language input methods.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3><a class="panel-toggle collapsed" href="#collapseFive"
data-toggle="collapse" data-parent="#accordion">Further details</a></h3>
</div>
<div id="collapseFive" class="panel-collapse collapse">
<div class="panel-body">
<p style="text-align: justify;">For a full list of new features in
LibreOffice 5.4, see our <a
href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4";>release
notes</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>LibreOffice is Free Software that would not be possible without <a
href="http://www.documentfoundation.org";>The Document Foundation</a> and
<a href="[sitetree_link,id=72]">its volunteer contributors</a>. For this
release we would particularly like to thank the developers listed for
their tremendous work and effort <a
href="https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4";>inside our
release notes</a>. You can contribute to the LibreOffice and <a
href="http://www.documentliberation.org";>Document Liberation project</a>
as well &ndash; see <a href="[sitetree_link,id=39]">how you can get
involved here</a>.&nbsp;</p>
</div>

--
To unsubscribe e-mail to: l10n+unsubscribe@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-
unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted



-- 
To unsubscribe e-mail to: l10n+unsubscribe@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.