Date: prev next · Thread: first prev next last

[sv-users] Re: Subject: Digest of users -AT- sv.libreoffice.org issue 195 (437-440)


Har nu ersatt den svenska versionen av LibreOffice med den engelska 5.4.4.2 och därmed försvann problemet.
Rolf Gårdmo


Den 2017-12-19 kl. 17:00, skrev users+help@sv.libreoffice.org:
Topics (messages 437 through 440):
- [sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade dokument i Skrivskyddat läge och därmed låsta för 
redige ring. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokumen t? Gäller Writer, Calc och 
Impress men inte Draw. En dia logruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn' är låst för 
redigering av dig på ett annat sy stem sedan,Öppna dokumentet skrivskyddat eller ignorera eg en 
fillåsning och öppna dokumentet.,,Jag kan f örvisso öppna och redigera men måste då spara med 
annat namn.
-    437 - Gunilla Gårdmo <g.gardmo@gmail.com>
-
- [sv-users] Bouncing messages
-    438 - <marie.syren@telia.com>
-
- [sv-users] Bouncing messages
-    439 - Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
-
- [sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade dokument i Skrivskyddat läge och därmed låsta för 
redig ering. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokum ent? Gäller Writer, Calc och 
Impress men inte Draw. En dial ogruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn' är låst för 
redigering av dig på ett annat system sedan,Öpp na dokumentet skrivskyddat eller ignorera egen 
fillåsning o ch öppna dokumentet.,,Jag kan förvisso öppna och redigera men måste då spara med 
annat namn.
-    440 - Johnny Rosenberg <gurus.knugum@gmail.com>
----
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus


--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+unsubscribe@sv.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.