Date: prev next · Thread: first prev next last


Hej!
Det är vanligt att det uppstår problem om man konverterar filer i flera
steg. Tänk på att både AppleWorks och Excel använder proprietära=hemliga
filformat och att konvertering av dessa aldrig kan bli perfekt. Har du
tänkt att jobba i LibO tror jag att det enklaste är att du ändrar felen
manuellt.


Den 17 februari 2013 17:43 skrev Bengt-Arne Andersson <
bengtarne.andersson@allt2.se>:

Hej.

Ny användare av LO 4, Mac OSX 10.6.3
I prefs. står att LO tolkar datum som 1930 - 2029.
AppleWorks kalkylark som jag konv. via excel WIN 97, 2000, XP, 2002 och
sedan öppnar i LibrO
 blir 1999 istället 2099, utanför det område som står i prefs.
Det som står i prefs. ska ju gälla tycker jag.
--
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: users+help@sv.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.