Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste,De Functie-index "109" is niet correct moet tussen 1 en 11 liggen.SUBTOTAAL
--------------------------------------------------------------
Berekent subtotalen. Als een bereik al subtotalen bevat, worden
   deze niet gebruikt voor verdere berekeningen. Gebruik deze functie
   met de AutoFilters om alleen de gefilterde records in aanmerking
   te nemen.
Syntaxis


SUBTOTAAL(Functie; Bereik)


Functieis een getal dat voor een van de volgende functies
   staat:
Functie-indexFunctie1GEMIDDELDE2AANTAL3AANTALARG4MAX5MIN6PRODUCT7STDEV8STDEVP9SOM10VAR11VARP
Bereikis het bereik waarvan de cellen opgenomen zijn.
Voorbeeld


U hebt een tabel in het celbereik A1:B5 met steden in kolom A en
   begeleidende cijfers in kolom B. U hebt een AutoFilter toegepast,
   zodat u alleen rijen met de stad Hamburg kunt zien. U wilt de som
   zien van de weergegeven cijfers; dat wil zeggen, alleen het
   subtotaal voor de gefilterde rijen. In dit geval is de juiste
   formule:


=SUBTOTAAL(9;B2:B5)
Groet Frank
Op 3-11-2011 20:29, plaater schreef:=SUBTOTAAL(109;Table1[aantal foto''s tt])
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.