Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de ‘Handleiding voor Calc 4.2’ is het hoofdstuk 'Formules en functies'
toegevoegd.

Dit hoofdstuk bevat geringe wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
(3.x) en zijn voornamelijk de schermafbeeldingen en terminologie op de
nieuwe versie aangepast en zijn enkele nieuwe functies beschreven.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u formules en functies kunt
gebruiken. Zo wordt er ingegaan op de structuur van een functie. Door het
begrijpen van de structuur zult u beter instaat zijn zelf functies te
maken. Ook wordt er ingegaan op het gebruik van operatoren en relatieve of
absolute verwijzingen in functies. Middels voorbeelden wordt het geheel
verduidelijkt. Ook wordt er ingegaan op het ontstaan van foutmeldingen en
het opsporen van eventuele fouten.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.