Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Aan de Handleiding voor beginners 5.1 is het hoofdstuk 'Kennismaken met
Math' toegevoegd. Dit hoofdstuk bevat geringe aanpassingen ten opzichte van
de vorige versie (5.0) en zijn vooral de schermafbeeldingen en de
terminologie aan de nieuwe versie aangepast en zijn nieuwe functies
beschreven. In dit hoofdstuk vindt u de basisbegrippen van Math. Zo wordt
beschreven wat de opmaaktaal voor formules is en hoe u eenvoudige formules
kunt maken. Ook wordt beschreven hoe u de opmaak van formules kunt
aanpassen, zoals lettergrootte, lettertype, tussenruimte, uitlijning, kleur
en schaalbare haken. Tenslotte wordt beschreven hoe u formules in de andere
modules van LibreOffice kunt invoegen.


De handleidingen van LibfreOffice zijn tre vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijke groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.