Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hi Cor,

Brilliant, thanks very much!
Sorry for not looking it up beforehand.

Will do next time.

Cheers,

Mag. Alexander Schneider, MBA
obchodný riaditel(SCHNEIDER LEKÁREN(
C(apajevova 23
080 01 Prešov

mobil: +421 (907) 753 477
tel: +421 (51) 74 63 011
fax: +421 (51) 77 18 065
web: http://www.schneider-lekaren.sk

Upozornenie:
Informácia, ktorá je obsahom tejto e-mailovej správy je dôverná, je 
urc(ená výluc(ne adresátovi a môže byt( predmetom ochrany osobných 
údajov, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv, alebo 
iných právnych výsad a /alebo zákazu vyhotovovania kópií. Za obsah 
správy zodpovedá výluc(ne fyzická osoba, ktorá správu odoslala a jej 
odoslanie z domény schneider-lekaren.sk v žiadnom prípade nezakladá 
potvrdenie obsahu správy vlastníkom tejto domény alebo jeho inú 
zodpovednost( v súvislosti s touto správou.
Pokial( c(itatel( tejto správy nie je osobou totožnou s odosielatel(om 
urc(eným adresátom, upozorn(ujeme ho, že zverejn(ovanie, rozširovanie 
alebo zhotovovanie kópií tejto správy je protizákonné. Pokial( nie ste 
oprávnenou osobou prosím odošlite túto správu bezodkladne naspät( 
odosielatel(ovi alebo nám to oznámte telefonicky na c(.tel. 00 421 51 
7463011 a potom odstrán(te správu z Vášho poc(ítac(a.

Vírusy:
Táto e-mailová správa bola pred odoslaním skontrolovaná antivírusovým 
programom. Napriek tomu odporúc(ame ju skontrolovat( pre prípad možného 
zavírenia v c(ase doruc(ovania. V žiadnom prípade nezodpovedáme za 
prípadnú vírusovú kontamináciu tejto správy.

Dn(a 15. 8. 2013 16:37 Cor Nouws [via Document Foundation Mail Archive] 
wrote / napísal(a):
Hi Alex,

sschneider wrote (15-08-13 15:36)

I am struggling with a doc format support - the footer of all my doc 
files
are getting additional lines inserted automatically - thus enlarging 
the
footer area each time I open the document without me even touching the
footer area.

How do I figure why is this happening?

This is cause by a bug, reported here:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=66165

And how do I make it to stop?

As you can read in the issue, it will be fixed in 4.1.1 and 4.0.5.
The latter is expected next week, and the first (out of my head) in a 
few.

Kind regards,
Cor

-- 
  - Cor Nouws
  - http://nl.libreoffice.org
  - The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
To unsubscribe e-mail to: [hidden email] 
</user/SendEmail.jtp?type=node&node=4070181&i=0>
Problems? 
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted------------------------------------------------------------------------
If you reply to this email, your message will be added to the 
discussion below:
http://nabble.documentfoundation.org/Write-Footer-getting-additional-lines-in-Doc-format-tp4070170p4070181.html
 

To unsubscribe from Write: Footer getting additional lines in Doc 
format, click here 
<http://nabble.documentfoundation.org/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=4070170&code=cy5zY2huZWlkZXJAc2NobmVpZGVyLWxla2FyZW4uc2t8NDA3MDE3MHwxMTI4NDM5NDMy>.
NAML 
<http://nabble.documentfoundation.org/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
 
part1.07070102.01060003@schneider-lekaren.sk (8K) 
<http://nabble.documentfoundation.org/attachment/4070182/0/part1.07070102.01060003%40schneider-lekaren.sk>
--
View this message in context: 
http://nabble.documentfoundation.org/Write-Footer-getting-additional-lines-in-Doc-format-tp4070170p4070182.html
Sent from the Users mailing list archive at Nabble.com.
-- 
To unsubscribe e-mail to: users+unsubscribe@global.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/global/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.