Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Witajcie Przyjaciele !

Jestem z Polski. Od samego początku korzystam z LibreOffice. Od pierwszych
wersji beta przesiadłem się na Wasze nowe oprogramowanie i kibicuję Wam z
całego serca. Z drugiej strony jestem kolekcjonerem pamiątek i gadżetów.
Gdyby była taka możliwość to prosiłbym o przesłanie mi jakiś upominków
związanych z LibreOffice, abym mógł powiększyć moją kolekcję o nowe elementy
oraz nosić przy sobie i dzięki temu promować wspaniały produkt jakim jest
LibreOffice.

Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszej pracy.

P.S. Tempo rozwoju jest niesamowite. Nie jestem programistą więc nie
potrafię Was wspomóc jednak będę kibicował i wspierał Was zawsze. Jestem
osobą odpowiedzialną za wybór oprogramowania w firmie. Tak więc od wersji
3.3.1 LibreOffice już króluje na komputerach w naszej firmie. Jest to ok 20
stacji roboczych.

########################################################################

Google Translate:

Hello Friends!

I'm from Polish. From the beginning, use the LibreOffice. Since the first
beta version I switched to your new software, and I support you
wholeheartedly. On the other hand, I am a collector of memorabilia and
gadgets. If there was a possibility it would ask to send me a gift of
LibreOffice that I could enlarge my collection with new items and carry it
with you and thus promote a great product that is LibreOffice.

Regards and good luck in further work.

P.S. The pace of development is incredible. I'm not a programmer so I can
not help you but I'll be cheering and support you forever. I am the person
responsible for selecting the software company. So from version 3.3.1
LibreOffice longer reigns of the computers in our company. It is about 20
workstations.

#######################################################################

Adrian Osiecki
ul. Młyńska 31
47-214 Mechnica
POLAND

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to marketing+help@libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/www/marketing/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.